pro povinné

domů| pro povinné

V případě, že jste účastníkem exekučního řízení vedeného Mgr. Lukášem Křivánkem, MBA, soudním exekutorem, Exekutorský úřad Karlovy Vary, doporučujeme Vám bezodkladnou úhradu dluhu níže uvedenými způsoby. Neprodlenou úhradou Vašeho dluhu se vyhnete vedení exekuce na Váš veškerý majetek, navyšování dlužné částky a za určitých podmínek také zápisu Vaší osoby do Centrální evidence exekucí.

Číslo bankovního účtu pro úhradu Vašeho dluhu je 2109373491, kód banky 2700 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.).

Vždy uvádějte variabilní symbol, kterým je část spisové značky uvedená na každém dokumentu Exekutorského úřadu Karlovy Vary. Tedy například pro sp.zn. 181 EX 1/13 je variabilní symbol 113. V případě nesprávného uvedení variabilního symbolu nemusí dojít ke správnému spárování Vámi provedené úhrady! Jako specifický symbol doporučujeme uvádět Vaše rodné číslo či IČO.

Váš dluh je možné též uhradit v hotovosti na pokladně Exekutorského úřadu Karlovy Vary, adresa T. G. Masaryka 623/12, 360 01 Karlovy Vary, 3. patro.

Dovolujeme si Vás obecně informovat též o základních krocích exekučního řízení:

 • podstatou vykonávacího (exekučního) řízení je rychlé a účelné vymožení povinnosti, která byla povinnému uložena exekučním titulem (rozhodnutí soudu, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti a další) a nebyla splněna dobrovolně v celém svém rozsahu;
 • soudní exekutor poté, co je exekučním soudem pověřen k vedení exekuce, zjišťuje majetek povinného (v určitých případech i jeho manžela); takto zjištěný majetek pak zajišťuje exekučním příkazem v rozsahu nezbytném pro uspokojení pohledávky oprávněného, nákladů oprávněného a nákladů exekuce;
 • na základě doručeného exekučního příkazu provedou třetí strany (peněžní ústav – banka, zaměstnavatel, plátce důchodu … a další) „blokaci“ peněžních prostředků, resp. zahájí provádění srážek ze mzdy či jiného příjmu – v takovém okamžiku jsou peněžní prostředky „zmrazeny“ a nikdo (ani Vy, ani třetí strana ani soudní exekutor) s nimi není oprávněn nakládat až na výjimky stanovené zákonem;
 • zpravidla až poté, co je zjištěn a zajištěn majetek povinného v dostatečném rozsahu, vyrozumí soudní exekutor povinného o zahájené exekuci a vyzve jej k úhradě vymáhané povinnosti;
 • od okamžiku doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti Vám běží ze zákona 30ti denní lhůta, v níž můžete uhradit Váš dluh se sníženými náklady exekuce; v případě úhrady vymáhané povinnosti nedojde k zápisu Vaší exekuce do Centrální evidence exekucí;
 • nedojde-li k úhradě dluhu v uvedené lhůtě, ztratíte výhodu snížených nákladů exekuce a vzniká Vám ex lege povinnost hradit náklady exekuce v nesnížené výši;
 • teprve okamžikem marného uplynutí 30ti denní lhůty od doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti je soudní exekutor oprávněn vyzvat třetí strany k výplatě zajištěných (doposud „zmrazených“) peněžních prostředků; nikoliv dříve;
 • se zajištěnými peněžními prostředky u peněžního ústavu (v bance) není možné nakládat, avšak máte možnost odeslat platbu na účet soudního exekutora č. 2109373491/2700, a to i když jsou tyto prostředky exekučně zajištěné. Tímto způsobem je možné splnit vymáhanou povinnost i ve lhůtě k dobrovolnému plnění, a to se sníženými náklady exekuce; konkrétní postup v takové situaci záleží na vnitřních podmínkách toho kterého peněžního ústavu (banky), avšak zpravidla bude třeba osobně navštívit pobočku Vašeho peněžního ústavu (banky) a požádat o provedení platby, jejímž účelem je splnění vymáhané povinnosti na účet soudního exekutora v rámci lhůty k dobrovolnému plnění;
 • pokud došlo k úplné úhradě Vašeho dluhu (tedy došlo k připsání platby na náš bankovní účet s uvedením správného variabilního symbolu), bezodkladně, nejpozději do dvou pracovních dní budou zrušeny veškeré vydané exekuční příkazy postihující Váš majetek a vydán příkaz k úhradě nákladů exekuce (na tento již nic nehradíte);
 • po nabytí právní moci příkazu k úhradě nákladů exekuce. resp. po nabytí právní moci veškerých rozhodnutí v tom kterém exekučním řízení, bude skončení exekuce oznámeno katastru nemovitostí k provedení výmazu exekučních příkazů a poznámky o vedené exekuci, byl-li ve Vašem případě katastr nemovitostí o zahájené exekuci vyrozuměn;
 • v souvislosti s doručováním písemností uvádíme, že dle platných právních předpisů se doručením rozumí i náhradní způsoby doručení (tzv. fikce doručení); vždy je Vám doručováno na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, příp. na tam zapsanou, či soudnímu exekutorovi písemně sdělenou adresu pro doručování nebo do datové schránky.

Vymáhanou povinnost můžete vždy hradit dle svých finančních možností i částečně (splátky), nicméně exekuce tím není nikterak přerušena; i v takovém případě může dojít k provedení exekuce formou prodeje movitých či nemovitých věcí, a to zejména tehdy, jestliže výše splátek neodpovídá výši vymáhané povinnosti. Splátky je vždy třeba hradit pravidelně. V případě, kdy z objektivních důvodů nemůžete splátku uhradit, vždy nás kontaktujte.

Kontaktovat nás můžete telefonicky, písemně (elektronicky nebo poštovní přepravou) či osobně. Pro bližší informace o správně prováděné komunikaci navštivte stránku Kontakt. Soudní exekutor osobně nevyřizuje jednotlivé telefonní hovory – pověření zaměstnanci soudního exekutora jsou oprávněni k vyřizování Vašich dotazů a vybraných podání.

Exekutorský úřad Karlovy Vary Mgr. Lukáš Křivánek, MBA soudní exekutor
Úřední hodiny:
Po13.00 - 18.00
St8.00 - 12.00   13.00 - 16.00