exekuční činnost

domů| exekuční činnost

Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, soudní exekutor, Exekutorský úřad Karlovy Vary, po pověření věcně a místně příslušným soudem provádí státem aprobovaný nucený výkon rozhodnutí – exekuci. Exekuční řízení lze zahájit na základě vykonatelného rozhodnutí, jímž je zejména:

 • rozhodnutí soudu (platební rozkaz, elektronický platební rozkaz, rozsudek, usnesení o schválení smíru, směnečný platební rozkaz)
 • rozhodčí nález
 • exekutorské a notářské zápisy obsahující doložku se svolením k přímé vykonatelnosti
 • relevantní rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy

Exekuce se provádí zákonem definovanými způsoby. Pro vymožení peněžitého plnění (splnění peněžité povinnosti) lze exekuci vést těmito způsoby:

 • srážkami ze mzdy a jiných příjmů
 • přikázáním pohledávky (z účtu povinného, jiné pohledávky)
 • postižením majetkových práv povinného
 • správou nemovitých věcí
 • prodejem movitých věcí
 • prodejem nemovitých věcí
 • zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech (pouze na návrh)
 • postižením závodu
 • pozastavením řidičského oprávnění (pouze v případě vymáhání dlužného výživného pro nezletilé dítě

Pro splnění nepeněžité povinnosti lze exekuci vést (dle povahy povinnosti):

 • vyklizením
 • odebráním věci
 • rozdělením společné věci
 • provedením prací a výkonů
Exekutorský úřad Karlovy Vary Mgr. Lukáš Křivánek, MBA soudní exekutor
Úřední hodiny:
Po13.00 - 18.00
St8.00 - 12.00   13.00 - 16.00